Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נתון משק המורכב מ-4משפחות זהות בגודלן. ידוע שההכנסה השנתית של משפחה א' הנה 000,200 ש"ח. ההכנסה השנתית של משפחה ב' הנה 000,400 ש"ח ואילו ההכנסה השנתית של שתי המשפחות האחרות )ג' ו-ד'( זהה ושווה ל- 000,100 ש"ח כל אחת. מנתונים אלו עולה כי

1
done
by
מיין לפי

במשק נדונו שלוש שיטות מיסוי למימון הוצאות הממשלה: 1. מס יחסי בסך 30% + מס קבוע של 1000 ש"ח לאדם. 2. פטור ממס הכנסה עד 10000 ₪ ומס הכנסה יחסי של 40% מעבר לכך 3. מענק של 1500 ₪ לכל רמת הכנסה נמוכה מ- 5000 ₪ ,פטור ממס הכנסה עד להכנסה של 10000 ₪ ומס הכנסה של 45% על הכנסה מעל 10000 ₪. על פי נתונים אלו ניתן לקבוע כי:

1
done
by
מיין לפי

נתון משק שבו בשנת 2003 מדד ג'יני היה 0. בשנת 2004 העבירה הממשלה רפורמה במערכת המיסוי לפיה יוטל מס חדש בסכום קבוע של 400 ש"ח על כל משפחה. הסכום שיגויס ישמש לבניית גדר ביטחון. כתוצאה מהפעלת הרפורמה מדד ג'יני צפוי בהכרח:

1
done
by
מיין לפי

להלן הנתונים של המשק בשנת 1997 (במיליוני ש"ח): הכנסה פנויה - 900, השקעה נקייה - 300, גרעון ממשלתי - 100 , יצוא - 700 , פחת - 150, יבוא – 850, גביית מס הכנסה - 500, גביית מע"מ - 400, העברות - 320, סובסידיות - 300. מנתונים אלה מתקבל כי :

1
done
by
מיין לפי

להלן נתוני החשבונאות הלאומית של משק בשנת 2002: • מסים עקיפים נטו - 40 מיליון ש"ח • מסים ישירים נטו - 60 מיליון ש"ח • הכנסה פנויה - 1,400 מיליון ש"ח • פחת - 20 מיליון ש"ח • חיסכון עסקי (נקי) - 100 מיליון ש"ח מנתונים אלו ניתן להסיק, כי בשנת 2002 -

1
done
by
מיין לפי

להלן הנתונים של המשק בשנת 2007 (במיליוני ש"ח): הכנסה לאומית - 1500, השקעה נקייה - 200, צריכה ציבורית - 500 , יצוא - 400 , פחת - 150, יבוא – 650, גביית מס הכנסה - 500, גביית מע"מ - 300, העברות - 150, סובסידיות - 300. מנתונים אלה מתקבל כי :

1
done
by
מיין לפי

מנתוני החשבונאות הלאומית של השנה האחרונה עולה כי במהלך השנה האחרונה: • התוצר הלאומי גדל. • הצריכה הציבורית לא השתנתה. • המסים הישירים ברוטו והמסים העקיפים נטו לא השתנו. • תשלומי ההעברה גדלו. • החיסכון האישי ירד. • החיסכון העסקי לא השתנה. • עודף היבוא לא השתנה. מנתונים אלו ניתן להסיק כי:

1
done
by
מיין לפי

להלן שתי עסקאות בינלאומיות שנערכו במשק במהלך השנה: • קונצרן כלל רכש חומרי גלם בחו"ל בסך 70 מיליון $. מחצית העסקה מומנה באמצעות הלוואה מבנק בריטי בריבית של 20% לשנה, ומחציתה האחר מהון עצמי. ההלוואה תוחזר במלואה בעוד שנתיים הריבית השנתית משולמת בסוף כל שנה (גם בשנה הבאה וגם בעוד שנתיים). • אוניברסיטת בן גוריון מכרה פטנט לייצור חומר הדברה גנטי, בסך 24 מיליון $. מחצית מהסכום התקבלה במזומן והיתרה תתקבל בשני תשלומים זהים בשנתיים הבאות. עסקאות אלו ישפיעו על מאזן התשלומים של השנה ושל השנה הבאה באופן הבא:

1
done
by
מיין לפי

נתון כי יתרות המט"ח של המשק הישראלי ליום ה- 1.1.2008 היו 640 מיליון דולר. במהלך השנים 2008-2009 דווחו במשק רק העסקאות הבאות: • חברת ברום הישראלית מכרה בשנת 2008 חומרים כימיים לחברה צרפתית. שווי העסקה 85 מיליון דולר וידוע כי 60 מיליון דולר התקבלו השנה והיתרה התקבלה במהלך שנת 2009. • בנק הפועלים הלווה סכום של 70 מיליון $ לחברה אמריקאית. על פי תנאי ההלוואה החברה תחזיר מחצית מההלוואה וכן ריבית של 3 מיליון $ בכל אחת מהשנים 2008 ו- 2009. • אגודת ידידי ישראל תרמה לילדי ישראל בשנת 2008 סכום של 25 מיליון דולר וכן צעצועים וציוד בשווי של 12 מיליון דולר מנתונים אלו ניתן להסיק כי:

1
done
by
מיין לפי

נתון משק דמיוני סגור המצוי באבטלה, ההשקעה והמס במשק קבועים. במשק 2 קבוצות אוכלוסייה חרוצים (a) ועצלים (b). ידוע כי הכנסת החרוצים ( YD(a)) מהווה 80% מסך ההכנסה במשק, ואילו הכנסת העצלים (YD(b)) מהווה 20% מסך ההכנסה במשק. בנוסף נתון כי פונקציית החיסכון הפרטי של כל קבוצת החרוצים הנה: Sp=-1000+0.325 YD(a) ופונקציית החיסכון הפרטי של כל קבוצת העצלים הנה: Sp=-1200+0.6 YD(b). לאור נתונים אלה, גידול חד פעמי בתוצר בגובה 1,000 יביא ל:

1
done
by
מיין לפי