Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לקראת הפעלה אגרת גודש מבקשים נתיבי אילון לקבל מידע על טכנולוגיות קיימות. זו דוגמא ל :

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

במסגרת Done-Materials-Work נכון ש:

1
done
by
מיין לפי

שולץ תמחרו ארוחת בוקר וערב לקריית ההדרכה ב-6.5 ש"ח. זו בעיה של :

1
done
by
מיין לפי

במכרז לקורא טביעות אצבע נדרש מחזור כספי של 200,000,000 לשנה במשך 3 שנים זו דוגמא ל:

1
done
by
מיין לפי

בניהול לפי יעדים נכון ש:

1
done
by
מיין לפי

בארגון הצוות , המודל ההיברידי

1
done
by
מיין לפי

בפרויקטים מסוג A , B ,C ,D ניהול סיכונים הוא:

1
done
by
מיין לפי

עליה לרמות הגבוהות של מודל הבשלות -CMM מאפשרת :

1
done
by
מיין לפי

בניהול בשיטת Scrum תכלות הפרויקט במהלך הספרינט

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מבחינת מודל הבשלות - CMM ניהול בשיטת Scrum הוא ברמה :

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי