Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהבאים אינו מגדיר נכונה הבדל משמעותי בין מדדי יעילות (Efficiency)? מדדי תועלת (Effectiveness)

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים מתאר באופן שגוי מאפיין מובהק של מתודולוגיית "סרגל הביצועים המאוזן" (BSC - Balanced Scorecard), התומכת בתכנון מערכות למדידת ביצועים ארגונית?

1
mood
by
מיין לפי

חברת הניהול של בניין מגורים גדול הגדירה את שני המדדים הבאים להערכת ביצועים: א. :{Maintenance} / {Budget} היחס בין עלות תחזוקת הבניין, לבין התקציב הכולל המיועד לניהול הבניין ב. :{Income} / {Tenants} היחס בין ההכנסה מגביית דמי ניהול, לבין מספר הדיירים בבניין איזה מהבאים אינו מתאר נכונה הבדל מהותי בין המדדים?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים אינו מתאר נכונה מכשול אפשרי ליישום והטמעת מערכת למדידת ביצועים ארגונית?

1
done
by
מיין לפי

לו היינו מתרגמים את המחקר שהוצג על מערכת המדדים במשטרת ישראל להמלצות יישומיות – איזה מהבאים אינו מתאר נכונה המלצה שהייתה כנראה נגזרת מהממצאים שעלו מהמחקר ?

1
done
by
מיין לפי

בארגונים רבים - המדידה הארגונית מסתמכת משמעותית על מערכות וטכנולוגיות BI&A. איזה מהטיעונים הבאים אינו מסביר נכונה מוטיבציה מרכזית לכך ?

1
done
by
מיין לפי

איזו מהבאים, אינו מנמק נכונה גורם העשוי להסביר את השרידות רבת השנים של טכנולוגיות בסיסי הנתונים הטבלאיים (RDBMS) ?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים אינו מתאר נכונה הבדל מהותי באופי ניהול הנתונים והשימוש בהם בין A יישומים תפעוליים B יישומים אנליטיים

1
done
by
מיין לפי

איזו מהבאים, מנמק נכונה מדוע נרמול בסיס הנתונים עלול לפגום בשימוש אנליטי?

1
done
by
מיין לפי

נטען כי השימוש בנתונים ממקורות חיצוניים ליישומים אנליטיים עלול להציב אתגרים משמעותיים. איזו מהבאים, אינו נותן נימוק משכנע לכך?

1
done
by
מיין לפי