Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהבאים מגדיר נכונה חיסרון פוטנציאלי בולט של העברת "מרכול נתונים" (Data Mart) למחשב הקצה של המשתמש, למשל באמצעות טכנולוגיות “In-Memory”?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים מתאר באופן המובהק ביותר הבדל מהותי בין א. נתונים ראשוניים (Primary Data) ב. נתונים שניוניים (Secondary Data)

1
done
by
מיין לפי

במהלך הקורס הודגם אתר של משרד הבריאות, המציג את נתוני תחלואת הקורונה בישראל בתצורה של לוח מחוונים. בהתייחס למודל 5 הקבוצות למיון משתמשי BI&A שהציעה קלאודיה אימהוף (Claudia Imhoff) – לאיזו קבוצת משתמשים המידע המוצג באתר זה מיועד באופן המובהק ביותר ?

1
done
by
מיין לפי

בקורס נדונו מספר היבטים בעייתיים ואתגרים משמעותים שצפויים לעמוד בפני ארגון המתכוון לאמץ גישת "ניהול מונחה עובדות" (Fact-Based Management). איזה מהבאים אינו מתאר נכונה היבט בעייתי או אתגר משמעותי מסוג זה?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים מתאר באופן המובהק ביותר את ההבדל בראיית מקומם של "מחסן הנתונים" (DW) ו"מרכולי נתונים" (DM) בין א. גישת ה- "Top-Down" ב. גישת ה- "Bottom-Up"

1
mood
by
מיין לפי

בקורס תואר מהלך התפתחות ביישומי ה-BI&A: יישומים תיאוריים (Descriptive), מאבחנים (Diagnostic), תחזיתיים (Predictive), ומנחים (Prescriptive). איזה מהבאים מתאר באופן פחות מובהק ביחס לאחרים מאפיין מהותי המבדיל בין אופי היישומים בכל קטגוריה?

1
done
by
מיין לפי

"תרשים העוגה" (Pie Chart) נחשב לבחירה לא מתאימה להצגה ויזואלית של מדדי ביצועים מרכזיים (KPI's). איזה מהבאים מנמק זאת באופן המשכנע ביותר ?

1
done
by
מיין לפי

המודל הטבלאי הבא מתאר טיסות (Flights) וכרטיסים שנמכרו עבורן (Tickets). אם נרצה להקים סכמת כוכב ברמת הגרעיניות של טבלת הכרטיסים על פי מודל זה - איזה מהשדות הבאים צפוי להצריך העמסה (Attribution) ?

1
done
by
מיין לפי

במהלך הקורס, המונח "מימדים" (Dimensions) נסקר בהרחבה בשני הקשרים שונים: א. מחסן נתונים (DW) ב. איכות נתונים (DQ) איזה מהבאים אינו מגדיר נכונה הבדל מהותי בין נתוני ה"מימדים" בשני ההקשרים השונים ?

1
done
by
מיין לפי

הטבלה הבאה מתעדת נסיעות (RIDES) בחברה המפעילה שירותי הסעות. בנוסף למפתח הראשי (Ride-ID) הטבלה מכילה: שני משתני מימד: "תאריך הנסיעה" (Date), "מזהה הנהג" (Driver) שלושה משתני עובדה: "מרחק הנסיעה" (Distance), "התשלום עבור הנסיעה" (Payment), ו"האם הנסיעה התחילה בזמן" (On-Time) - 1 אם התחילה בזמן או 0 אם לא התחילה בזמן. איזה מהבאים מתאר נכונה את מידת הסיכומיות של משתני העובדה, ביחס למשתני המימד?

1
done
by
מיין לפי