Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

זה יהיה נכון לומר שהכלל המשפטי בא להורות והוא עוסק ברצוי:

1
done
by
מיין לפי

הבוררות על פי חוק הבוררות היא דרך לפיתרון סכסוכים אזרחיים ובפליליים.

1
done
by
מיין לפי

הליך הגישור: הכניסה מרצון ובהסכמה. כל צד רשאי "לקום ולעזוב" בכל שלב. ההליך חסוי תוך כדי דיון וגם לאחריו, רשאי המגשר לשוחח עם כל צד בנפרד. רק לאחר שהמגשר מגבש הסכם והצדדים חותמים עליו או מסכימים לו, תוצאת ההסכם מחייבת.

1
done
by
מיין לפי

"ויצוו אדוני אלוהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי ביום אוכלך ממנו מות תמות" (בראשית ב' 16) בעיניו של המשפט המודרני הישראלי, האם ידובר כאן בעבירה?

1
done
by
מיין לפי

הוראה חוזית קוגנטית היא הוראה שמותר לצדדים להסכים אחרת ממנה ואם לא הסכימו הרי הוראה זו מחייבת אותם.

1
done
by
מיין לפי

Res Judicata היא בהכרח:

1
done
by
מיין לפי

אדם ביצע עבירה פלילית. הוגש כתב אישום לבית המשפט המוסמך מבחינה עניינית. השופט הרשיע את הנאשן בעבירה אך לאור הנסיבות המיוחדות, גזר עליו 3 שנות מאסר. לאיזה בית משפט הוגש כתב האישום?

1
done
by
מיין לפי

אדם ביצע עבירה פלילית. הוגש כתב אישום לבית המשפט במוסמך מבחינה עניינית. השופט הרשיע את הנאשם בעבירה אך לאור הנסיבות המיוחדות, גזר עליו 3 שנות מאסר. לאיזה בית משפט הוגש כתב האישום?

1
done
by
מיין לפי

שופט קיבל את תביעתו של פלוני נגד אלמוני על סך של שלושה מיליון ש''ח. אלמוני מבקש לערער. לאיזה בית משפט הוא יפנה?

1
done
by
מיין לפי

עתירה לבג''צ, אשר הוגשה נגד משטרת ישראל ונדונה מלכתחילה בהרכב של 5 שופטים ולאחר מכן נדונה ב"דיון נוסף" בהרגב של תשעה שופטים. שרטט את ההליך עד להגעתו לשם.

1
done
by
מיין לפי