Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אילו דברים נקבעים בשלב התיכון הפונקציונלי (function analysis)?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים נכון? (אפשר לסמן יותר מאחד)

1
done
done
by
מיין לפי

realism The principle of pictorial (PPR; Roscoe, 1968) בתיכון תצוגות נועד:

1
done
by
מיין לפי
by yael itzhaky
yael itzhaky 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 31
התשובה היא לא "לקשר ביןן המשתמש לבין הכשרתו לתצוגה"?
by
by Ziv Levy
Ziv Levy 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 105
לא, כי העיקרון אומר שצריכה להיות תאימות בין המשתנה במציאות לבין התצוגה שלו
by

.בהרצאה דיברנו על מרכיבי התיכון להנדסת גורמי אנוש. התייחסנו ל 3 מושגים: מטרה, פונקציה ומשימה. אילו מהמושגים מוסבר פה נכון?

1
done
by
מיין לפי

.ניתן לומר לגבי מודל "הגבינה השוויצרית" על פי Reason:

1
done
done
by
מיין לפי

יתרונותיה של מקלדת אקורדים (Chording) יכולים לכלול:

1
done
by
מיין לפי

מה יכולות להיות המטרות של התערבות ארגונומית שמשנה מערכת:

1
done
by
מיין לפי

אחת ההנחיות המקובלות במגבלות העיצוב (Design Limits) ביחס לגובה המשוב:

1
done
by
מיין לפי
by Eden Furman
Eden Furman 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 102
לא נכון התשובה: " המגבלות בעיצוב הינו מתחת ל 5% עליונים של הגברים ומעל ל 5% תחתונים הנשים"
by
by Roi Azrai
Roi Azrai 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
בדוק ?
by
by Hadar Hayun
Hadar Hayun 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
מישהו שיודע את התשובה?
by

כאשר אנו מעבדים מידע מהסביבה ומידע עבר את סף הגירוי ותהליך העיבוד הראשוני החל:

1
done
by
מיין לפי

איזה משפטים הבאים אינו נכון:

1
done
by
מיין לפי