Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

יש לסמן את המשפט השגוי:

1
done
by
מיין לפי

בשתי האשליות הפיסתיות – םונזו והחדר של איימס – אחד האובייקטים נתפס כקטן יותר מאשר האובייקט השני למרות שבפועל גודלם זהה. איזה מהשפטים הבאים שגוי?

1
done
by
מיין לפי

באשליית המולר-לייר המוצגת בתמונה הקו הישר באובייקט הימני נתפס כקצר יותר מהקו הישר באובייקט השמאלי. ההסבר לכך הינו:

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין המשפטים הבאים יכול לתאר את שתי התופעות: (1) תופעת סטרופ (stroop) – פרדיגמה בה נדרש הנבדק לומר את צבע גופן המילה – ו (2) תופעת העיוורון הקשבי (inattentional blindness) - כמו באי-גילוי אדם המחופש לקוף שחוצה מגרש כדורסל:

1
done
by
מיין לפי

ההבדל בין חיפוש מטרה סדרתי לחיפוש מטרה מקבילי יכול להיות

1
done
by
מיין לפי

בהתייחס לתמונה משמאל, על פי קונספט הפרדת תדירות (separation concept frequency) איזה מהמשפטים הבאים שגוי:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי העדיפות של הצגת מידע אנלוגי על פני דיגיטלי

1
done
by
מיין לפי

במערכת מסדר ראשון החזרת אמצעי ההפעלה לנקודת האפס תגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

במודל האזור המיוצר באות A מתאר את:

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי חלוקת התפקידים במחשב:

1
done
by
מיין לפי