search
by Irit Baum Maio
Irit Baum Maio
Diltiazem Hydrochloride שם גנרי Cardizem שם מסחרי ( הפטוטוקסית)סיכון לפגיעת כבד חמורה התוויות 1. תעוקת חזה כרונית יציבה 2. יתר לחץ דם(כטיפול יחיד או תוספת) 3. פרפור עליות ורפרוף עליות (הפרעות קצב לב על חדריות) 4. שיפור סבילות פעילות מאמץ בחולים עם תעוקת חזה כרונית יציבה IV טבליות בשחרור מיידי וטבליות בשחרור מושהה, אבקה להזרקה למתן PO : צורות מתן מנגנון פעולה עיכוב כניסת יוני סידן אל תאי שריר הלב ותאי שריר חלק בפריפריה ובכך: הרחבת כלי דם עורקיים כליליים (קורונריים /לב) והיקפיים. הורדת כוח כיווץ של שריר הלב (השפעה אינוטרופית שלילית) ע"י האטת ההולכה החשמלית בקוצבי הלב (השפעה דרומוטרופית שלילית) ו - הורדת דופק (השפעה כרונוטרופית שלילית) תוצאה: הורדת דרישת החמצן של שריר הלב (מקל על הלב להסתדר עם החמצן שיש), הקטנת תפוקת הלב מה שמביא לירידה בתנגודת היקפית=(afterload) הורדת הלחץ הדם תופעות לוואי: הסמקה ,HF אי ספיקת לב , עצירותAV block, בצקות פריפריות, ברדיקרדיה, תת לחץ דם, חסם הולכה פגיעת כבד חריפה התוויות נגד 1. רגישות לתרופה אן לאחד ממרכיביה 2. הריון והנקה - לא מומלץ 3. חסם לבבי AV block מדרגה מתקדמת (מעל 1) ללא קוצב לב מושתל 4.סינדרום הסינוס החולה (sick sinus syndrome)ללא קוצב לב מושתל 5. תת לחץ דם (סיסטולי מתחת ל 90 ממ כספית) MI .6אקוטי 7. גודש ריאתי (pulmonary congestion) 8. אין לתת את התרופה במתן IV בשוק קרדיוגני 9. אין לתת את התרופה במתן IV לחולה המקבל במקביל בטא בלוקר יש לתת ב IV בהפרש של כמה שעות 10 .אין לתת את התרופה במתן IV לחולים עם פרפור או רפרוף עליות שיש להם accessory bypass tract כמו במקרה של תסמונת WPW - Wolff Parkinson White
לפני שנה
0
by Irit Baum Maio
Irit Baum Maio
התוויות 1. תעוקת חזה כרונית יציבה 2. יתר לחץ דם )כטיפול יחיד או תוספת( 3. פרפור עליות ורפרוף עליות )הפרעות קצב לב על חדריות ( 4. שיפור סבילות פעילות מאמץ בחולים עם תעוקת חזה כרונית יציבה מנגנון פעולה עיכוב כניסת יוני סידן אל תאי שריר הלב ותאי שריר חלק בפריפריה ובכך 1( הרחבת כלי דם עורקיים כליליים )קורונריים /לב( והיקפיים ( 2( הורדת כוח כיווץ של שריר הלב )השפעה אינוטרופית שלילית( ע"י האטת ההולכה החשמלית בקוצבי הלב )השפעה ( דרומוטרופית שלילית( ו - הורדת דופק )השפעה כרונוטרופית שלילית( תוצאה: הורדת דרישת החמצן של שריר הלב )מקל על הלב להסתדר עם החמצן שיש(, הקטנת תפוקת הלב מה שמביא הורדת הלחץ הדם = )afterload( לירידה בתנגודת היקפית תופעות לוואי: הסמקה ,HF אי ספיקת לב ,AV block עצירות, בצקות פריפריות, ברדיקרדיה, תת לחץ דם, חסם הולכה פגיעת כבד חריפה התוויות נגד 1. רגישות לתרופה אן לאחד ממרכיביה 2. הריון והנקה - לא מומלץ מדרגה מתקדמת ) מעל 1( ללא קוצב לב מושתל AV block 3. חסם לבבי ללא קוצב לב מושתל )sick sinus syndrome( 4. סינדרום הסינוס החולה 5. תת לחץ דם )סיסטולי מתחת ל 90 ממ כספית( אקוטי MI .6 )pulmonary congestion( 7. גודש ריאתי בשוק קרדיוגני 8. אין לתת את התרופה במתןIV יש לתת בהפרש של כמה שעות - IV לחולה המקבל במקביל בטא בלוקר ב IV 9. אין לתת את התרופה במתן accessory bypass tract לחולים עם פרפור או רפרוף עליות שיש להם IV 10 . אין לתת את התרופה במתן WPW - Wolff Parkinson White כמו במקרה של תסמונת
לפני שנה
0
by Irit Baum Maio
Irit Baum Maio
מטרת הנוהל: 1.2 ל העלות את מודעות הצוות הסיעודי לנושא העצירות והחשיבות במניעתה. 2.2 למנות נאמן נושא בתחום מניעת עצירות במוסד ולהגדיר את תחומי אחריותו 3.2 להנחות את הצוות הסיעודי בנקיטת אמצעים למניעה וטיפול בבעיית העצירות תוך ידוע נאמן הנושא. 4.2 להבטיח איתור גורמי סיכון לעצירות ומתן טיפול מתאים לקשישים עם נטייה לעצירות. 5.2 לסייע למטופלים בהבטחת פעילות מעיים תקינה. 3 הגדרת מושגים: 1.3 עצירות - עצירות זה מצב שבו האדם מתקשה בהתרוקנות תוכן המעי. מצב זה נובע מהאטה או עצירה של פעולת המעיים ועקב כך נוצרים גושי צואה דחוסים, יבשים וקשים שאינם מתרוקנים בתכיפות מתאימה. 2.3 אבני צואה - דחיסות צואה - ממצא של גוש צואתי שאינו מופרש בפעולת מעיים רגילה ועלול להתרחש כסיבוך של עצירות. דחיסת צואה עלולה לגרום לסיבוכים משמעותיים כחסימת מעיים וזהום. 4 סמכות ואחריות: 1.4 האחריות לזיהוי, רישום ודיווח בעיית העצירות חלה על כל אחות במסגרת עבודתה. 2.4 האחות תדווח על בעיית העצירות של המטופל לנאמן נושא מוסדי, במטרה לבנות לקשיש תכנית טיפול אישית . 3.4 הנהלת הסיעוד אחראית לבנות תוכנית הדרכה לצוות הסיעודי שתנחה אותם בזיהוי, תכנון והתערבות מקצועית שמטרותיה מניעה וטיפול בעצירות. 4.4 הסמכות למתן הוראות לטיפול בעצירות וביצועם נתונה בידי הרופא ו/או בידי האחות המוסמכת שהיא בעלת הרשאה לביצוע פעולות הסיעוד. 5 תהליך והשיטה: 1.5 אומדן (זיהוי בעיות, צרכים ושינויים): 1.1.5 האחות תבצע אומדן מקיף לכל מטופל כדי לזהות סיכון לפיתוח עצירות אשר יכלול: (1 (הרגלי יציאה . (2 (שינויים ביציאה. (3 (הרגלי אכילה ושתייה. (4 (טיפול תרופתי. (5 (מחלות מערכתיות. (6 (רמת תפקוד וניידות.
לפני שנה
0
by Irit Baum Maio
Irit Baum Maio
0