search
by Sarit Stamker
Sarit Stamker
מבצע יוודא כי לא ייעשה שימוש בסולם שאינו סולם קבוע אלא אם כן נתקיים בו אחד מאלה : ) 1 )הוא עומד בדרישות התקן הישראלי , 1847י "ת, ומתאים לאופי העבודה המבוצעת ; ) 2 )הוא סולם נסמך המשמש למעבר בין דיוטות המהווה חל, ק מפיגום זקפים או מפיגום עצמאי, כהגדרתם בתקנות עבודות בניה, ובלבד שהוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת ; 1139י " ) 3 )הוא סולם ניצב תלת–רגלי המיועד לביצוע עבודות חקלאיות על עצים, שגובהו אינו עולה על 3 , מטרים ובלבד שיש לו מבנה טוב והמרחק, בלא פגם גלוי, מחוזק מספיק, בין השלבים בו אינו פחות מ– " ס25 מ ואינו עולה על ; מ" ס30 ) 4 )הוא סולם עץ המשמש למעבר בין מפלסים שונים בעבודות בניה ובלבד שמתקיימות בו דרישות : אלה ) א( אם ארכו עולה על 5.1יחוזק בכל , מטרים2 מטר לפחות על ידי ברגי קשירה או על ידי חיזוקי עץ ; אחוריים ) ב( זקף שלו יהיה בעל שטח חתך שלא יפחת מ 45 –סנטימטרים רבועים ומידת רוחבו או קוטרו לא 5.4–תפחת מ ; סנטימטרים סיביו יהיו ישרים ככל האפשר, וכיוונם מקביל בקירוב לארכו של הזקף ; ) ג( שלבי הסולם יהיו בחוזק מתאים, נתונים היטב בתוך הזקפים או תמוכים על ידי גזרי עץ המחוברים היטב לזקפים משלב לשלב ; ) ד( לא חסר שלב בסולם, ולא יהיה שלב משלביו לקוי; המרחק בין השלבים יהיה אחיד 25–לא יפחת מ, סנטימטרים ולא יעלה על , סנטימטרים30 ולא יהיה שלב משלביו של הסולם מחובר לזקף אלא במסמרים או באמצעי חיבור נאותים
לפני שנה
0
by Sarit Stamker
Sarit Stamker
תשובה נכונה: ד. אף תשובה אינה נכונה. הסבר: הסבר: ב"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988" תקנה 127 נדרש: "מבצע בניה אחראי שעבודת הריסה תבוצע בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים." תקנה 128(א) בתקנות אלה דורשת: "מבצע בניה אחראי לכך שכל עבודת הריסה תתבצע לפי תכנית עבודה מפורטת." סעיף 128(ג) מחריג את הצורך בתכנית הריסה: הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הריסת מבנה שגבהו אינו עולה על 4 מטרים. תקנה 129 מעלה הדרישה לגבי מי יבצע ההריסה בפועל: העבודות המפורטות להלן יבוצעו רק בידי בונה מקצועי: (1) הריסת מבנה מפלדה, מבטון או מבטון מזוין; (2) הריסת גג, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או מדרגות; (3) הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על 1.50 מטרים. ננתח את המצב הנתון בשאלה זו עבודת הריסה ולכן נדרש שתנוהל ע"י מנהל עבודה עם ניסיון של שנה בעבודות הריסה, גובה המבנה 3 מ', נמוך מ- 4 מ' ולכן לא נדרשת תוכנית הריסה. המבנה הוא מבנה מתכת ולכן עב' ההריסה תתבצע ע"י בונים מקצועיים. ב תשובות א', ב' ו-ג' מופיע מנהל עבודה – כנדרש בתקנות. בתשובות א ו-ב' – מופיעה דרישה לתכנית מה שאינו תואם לתקנות והן נשללות. בתשובה ג' הבונה המקצועי הוא המנהל של עב' ההריסה מה שאינו תואם את דרישות התקנות כי נדרש שההריסה תבוצע (לא תנוהל) ע"י בונה מקצועי. תשובה ג' נשללת. תשובה ד' – טוענת "אף תשובה אינה נכונה" ולכן יש לסמן אותה. הבעיה היחידה היא שאם ד נכונה אזי בכל זאת יש תשובה נכונה בסתירה לנאמר בתשובה שסומנה נכונה. ההמלצה לסמן ד' נשארת בעינה.
לפני שנה
0