search
by Keilarin Itzhar
Keilarin Itzhar
התשובה היא ד . השפעת מכתבי ההמלצה המוגזמים של ידין על קבלת סטודנטים לתואר שני: על פי מחקרם של Swift ושותפיו, לציוני תואר ראשון יש השפעה משמעותית על קבלת סטודנטים לתואר שני. עם זאת, כאשר ידוע שמרצה מסוים נוטה לכתוב מכתבי המלצה מוגזמים לכל הסטודנטים שלו, השפעתם של מכתבים אלו עלולה להיפגם: 1. ירידה באמינות: ועדות הקבלה עשויות לראות במכתבי ההמלצה של ידין כלא אמינים, כיוון שהם לא מבחינים בין סטודנטים חזקים לסטודנטים פחות חזקים. ייתכן שוועדות הקבלה יתנו משקל נמוך יותר למכתבי ההמלצה של ידין, או יתעלמו מהם לחלוטין. 2. עיוות בתחרות: סטודנטים של מרצים אחרים, שאינם נוטים לכתוב מכתבי המלצה מוגזמים, עלולים להיות מקופחים בתהליך הקבלה. סטודנטים חזקים שמקבלים מכתב המלצה ממוצע עלולים להיתפס כ"פחות חזקים" בהשוואה לסטודנטים חלשים יותר של ידין שקיבלו מכתב המלצה מעולה. 3. פגיעה במוניטין של ידין: התנהגותו של ידין עלולה לפגוע במוניטין שלו בקרב ועדות הקבלה ובקהילה האקדמית. ייתכן שוועדות קבלה יתעלמו ממכתבי ההמלצה שלו בעתיד. 4. השפעה שלילית על הסטודנטים: סטודנטים של ידין עלולים להסתמך יתר על המלצתו ולא להשקיע מספיק במאמץ לקבלת ציונים גבוהים. סטודנטים אלו עלולים להתאכזב כאשר יגלו שציוני התואר הראשון שלהם חשובים יותר ממכתבי ההמלצה של ידין. לסיכום: התנהגותו של ידין עלולה להוביל לכך שמכתבי ההמלצה שלו יהיו חסרי ערך ותפגע בסיכויי הקבלה של סטודנטים לתואר שני. חשוב שמרצים יהיו אמינים ומקצועיים בכתיבת מכתבי המלצה, ויציגו תמונה מדויקת של יכולותיהם וכישוריהם של הסטודנטים.
לפני חודש
0
by ים פיאטקובסקי
ים פיאטקובסקי
למה ג ??
לפני 4 שנים
4