search
by נרייה השקעות מאיר
נרייה השקעות מאיר
הדרישות לגבי עבודה במקום מוקף מופיעות ב"פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970" פרק ג': בטיחות, סימן ח': אדים מסוכנים, סעיפים 88 עד וכולל 94. בור ביוב נחשב מקום מוקף על פי ההגדרה בסעיפים אלה ובלבד שעלולים להיות בו אדים מסוכנים. לא ייכנס אדם למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה: (1) האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים; (2) ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור חגורה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החופשי מוחזק בידי אדם בחוץ. מכאן אנו למדים ששימוש במערכת נשימה היא אחת האפשרויות ולא הבלעדית, עובדה השוללת את תשובה ד'. אין דרישה לנוכחות מנ"ע בעת העבודה דבר השולל תשובה ג'. אחת האפשרויות היא נוכחות של אדם נוסף מחוץ למקום המוקף, דרישה השוללת את תשובה ב'. בדרישות לכניסת אדם סעיף (2) מעלה, נדרש לסלק אדים ולמנוע חדירת אדים, דרישה המוצגת בתשובה א' ולכן זו התשובה הנכונה. ולכן התשובה א
לפני שבוע
0
by נרייה השקעות מאיר
נרייה השקעות מאיר
מכשיר בעל בידוד כפול או בידוד מגן נושא עליו את הסימן של ריבוע בתוך ריבוע.<br /> ציוד זה נבנה באופן שגם אם מתרחשת תקלה, לא יכול להופיע מתח על כל חלק של הציוד שניתן למגע.<br /> על פי רוב בנויים החלקים החיצוניים מחומר מבודד. במקרה של מכשיר הכולל מנוע חשמלי, החיבור בין המנוע והחלק המתכתי של המכשיר (כמו במקדחה, מכונת גילוח וכלים עבודה או מכשירים ביתיים חשמליים אחרים) מתבצע באמצעות ציר או גלגלי שיניים מחומר מבודד. אסור להאריק ציוד בעל בידוד מגן (מסוג II) וגם כבל ההזנה חייב להיות דו פיני בלבד.<br /> הבידוד של מכשיר מסוג II הינו האמצעי היחידי להגנת המשתמש. אי לכך אסור להשתמש במכשיר כזה אם בידודו נפגע מכנית, עקב רטיבות, אבק מוליך או כל סיבה אחרת. לא מפרקים את מוליך או פין ההארקה, המכשיר חייב להגיע עם תקע דו פיני וכבל יצוקים זה לזה. כמו שכתבת הארקה עלולה להיות מחושמלת ומכשיר בעל בידוד כפול אינו יכול לחשמל. מדוע לגרום סיכון למשתמשים במכשיר שאינו יכול לחשמלם?
לפני שבוע
0