search
by אהרן וועג
אהרן וועג
20. (א) מנהל העבודה "יבדוק כל פיגום" לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלה הוא נועד. תק' תשע"ט-2019 (ב) הבדיקה לפי תקנת משנה (א) תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני שהחלו להשתמש בו, ואם הפיגום נבנה לפי תקנות אלה בידי בונה פיגומים מקצועי – יחד עם בונה הפיגומים המקצועי שבנה את הפיגום; כמו כן יערוך מנהל עבודה בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) – (1) אחת לשבעה ימים לפחות; (2) אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר; (3) אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח; תק' תשע"ט-2019 (4) אחרי כל שינוי שנעשה בפיגום אשר נודע לו עליו. (ג) מנהל העבודה "ירשום בפנקס הכללי" דין וחשבון על כל בדיקת פיגום ויביא את הרישום לידיעת מבצע הבניה. "הוראה זו" לא תחול לגבי פיגום שאין אדם עלול ליפול ממנו לעומק העולה על 2 מטרים ולגבי פיגום חמורי בלשון החוק רואים בבירור שבדיקת פיגום היא חובה על כל פיגום ורק לרשום בפנקס הכללי אינו חל על פיגום פחות משתי מטר ולפי זה התשובה היא ב'
לפני חודש
0
by נתנאל טויטו
נתנאל טויטו
85
לפני 5 חודשים
0